Ja till att bygga vandringsled!

Nu är det beslutat att vi får ett statligt bidrag på 130 500kr till att ”bygga ihop Vindelälvsleden och Vännfors naturreservat med en vandringsled.”

Naturreservatskommiten har under våren jobbat med en ansökan till att bygga en vandringsled mellan Vindelälvsleden och Vännfors naturreservat. Det är ett statligt bidrag i det sk Lona projektet. Nu har vi fått ett JA till detta projekt och det bidrag som beviljats är ca 50% av vad den totala kostnaden beräknas till. De övriga 50% är det arbete som kommer att läggas ned på detta. Det behöver röjas, grävas, byggas spångar och handledare osv.

Motiv till beslutet
Länsstyrelsen anser att projektet uppfyller kraven i förordningen.
Projektet syftar till att
Vårda och förvalta områden värdefulla från naturvårdssynpunkt inklusive åtgärder som främjar friluftsliv och nyttjande av naturområden (kategori 4)
Informera och sprida kunskap om naturvård och därmed sammanhängande friluftsliv (kategori 6)
Projektet bidrar till att uppfylla miljömålen
16. Ett rikt växt- och djurliv (huvudsakligt miljömål)
8. Levande sjöar och vattendrag
13. Ett rikt odlingslandskap
Länsstyrelsen anser att projektet som innebär att vandringsleder binds samman, utvecklas och tillgängliggörs, på ett bra sätt bidrar till LONAs syften. Genom att en 3 km lång led iordningställs kan Vännforsens naturreservat knytas till befintligt ledsystem, där Vindelälvsleden och Tavelsjöleden till-sammans bildar ett 40 km långt ledsystem. Detta tillsammans med förbätt-rad tillgänglighet, enhetlig skyltning av leder och naturvärden förväntas bi-dra till regional utveckling, förbättrad folkhälsa, friluftsliv och rekreation.
Projektet kommer att drivas av Vännfors byaförening och Vännäs kommun

Det kommer att behövas arbetsvilliga till detta men det kommer att bli fantastiskt när det blir klart!

Kontaktpersoner:

Kenneth Williamsson tel. 40092 och Lars Wållberg tel.40046